JUŻ 30 KWIETNIA o godz 19:00
Rozdamy na żywo kolejne nagrody!
Zarejestruj się tutaj za free,

odbierz swój kod i bądź z nami na naszym

kolejnym Live'ie!
Zarejestruj się tutaj za,

free,
 odbierz swój kod
i bądź z nami na
naszym
 kolejnym
Live'ie!
Twój KOD to Twój wygrywandowy identyfikator!
Chcesz grać o nagrody w kolejnym Live'ie?

Aktywuj swój kod teraz!
Twój KOD to Twój
wygrywandowy
identyfikator!
Chcesz grać o nagrody
w kolejnym Live'ie?

Aktywuj swój kod teraz!
Już masz swój KOD z poprzedniegoLive’a?
Uzupełnij pole, a przypomnimy Ci go i od razu
aktywujemy w kolejnym!
Już masz swój KOD
z poprzedniego
Live’a? Uzupełnij pole,
a przypomnimy Ci go
i od razu aktywujemy
w kolejnym!
Masz już swój KOD!
Masz już
swój KOD!
No i FAJNIE!
Hej! Nie masz jeszcze KODU!
Hej! Nie masz
jeszcze KODU!
Zapisz się
 TERAZ!
ZAPISZ SIĘ
AKTYWUJ KOD
PRZYPOMNIJ KOD
Twój KOD:
HALO-170
dodaliśmy do aktualnej rundy,

której losowanie zaczynamy 30 KWIETNIA po 19:00!
PAMIĘTAJ, ŻEBY OGLĄDAĆ LIVE'A!
DZIĘKI!
TWÓJ KOD JEST JUŻ ZAREJESTROWANY W AKTUALNEJ RUNDZIE
TWÓJ KOD JEST JUŻ ZAREJESTROWANY W AKTUALNEJ RUNDZIE
Wpisz prawidłowy adres e-mail
Na ten e-mail wyślemy potwierdzenie zgłoszenia.
+48
Wpisz prawidłowy nr telefonu
Jeśli wylosujemy Twój kod, zadzwoń w finale z tego numeru
Chcę wziąć udział w loterii Wygrywando i zapoznałam/em się z jej regulaminem *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygrywando *
Zgody wymagane
WBIJ DO LOSOWANIA
Twój KOD:
HALO-170
dodaliśmy do aktualnej rundy,

której losowanie zaczynamy 30 KWIETNIA po 19:00!
PAMIĘTAJ, ŻEBY OGLĄDAĆ LIVE'A!
+48
Jeśli wylosujemy Twój kod, zadzwoń w finale z tego numeru.
AKTYWUJ KOD
Twój KOD:
HALO-170
dodaliśmy do aktualnej rundy,

której losowanie zaczynamy 30 KWIETNIA po 19:00!
PAMIĘTAJ, ŻEBY OGLĄDAĆ LIVE'A!
+48
Jeśli wylosujemy Twój kod, zadzwoń w finale z tego numeru.
PRZYPOMNIJ i AKTYWUJ KOD
KONIECZNIE ZASUBSRYBUJ NAS NA YOUTUBE'IE!
TRUE STORY, BRO…
REGULAMIN
FARCIARZE
SKLEP
SOCIAL MEDIA
TRUE STORY, BRO…
Od wielu lat robimy loterie dla mediów i mogliście usłyszeć je prawie we wszystkich ogólnopolskich radiach, zobaczyć w największych stacjach TV
 czy poklikać w Internecie.

Rozdaliśmy mnóstwo nagród pieniężnych i rzeczowych dając radochę kilku tysiącom osób. Co nas wciąż zaskakuje? To, że nadal niektórzy nie wierzą,
że w loteriach się wygrywa! Niektórzy myślą, że wygrywają u nas nasze ziomki. Ba! Nawet czasem się zdarza, że ktoś gra, a jak już dzwonimy,
bo go wylosowaliśmy, to nadal nie dowierza!

Doszło do tego, że mamy na stanie kilka nierozdanych nagród
– nówki, nieśmigane.

No więc wpadliśmy na pomysł, żeby dać tym nagrodom drugie życie! Dodatkowo chcemy, żeby to, co kręci się wokół loterii i losowań pokazać Wam od kulis. Postanowiliśmy zrobić to bez aktorów, influencerów
i celebrytów. Mamy nadzieję, że fajnie będzie, jak sami będziemy Wam
 o tym wszystkim opowiadać i pokazywać, że stoimy za tym właśnie my.

Gra o nagrody toczy się w rundach, a ich czas trwania ogłaszamy
 na tej stronie. Losowania przeprowadzamy na żywo na kanale Youtube Wygrywando. Bądźcie z nami i śledźcie, co się u nas dzieje!

Pozdrawiando

Kasia, Michał i ekipa Wygrywando
Regulamin Loterii Promocyjnej
„WYGRYWANDO”
POBIERZ REGULAMIN

Regulamin Loterii Promocyjnej

WYGRYWANDO”

 

§ 1
Nazwa loterii promocyjnej

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej pod nazwą: „Wygrywando (zwanej dalej "Loterią").

§ 2

Podmiot urządzający loterię.

Organizatorem Loterii jest Spółka Euroloterie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000655780, NIP 1132925706, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Mediaformats Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), przy ulicy Wiertniczej 45A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889211, NIP: 951-248-48-85, REGON 383424170 z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.

§ 3

Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 tj.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

§ 4

Zasady prowadzenia Loterii.

 1. Loteria ma na celu promowanie marki Wygrywando i strony internetowej www.wygrywando.pl, w treści Regulaminu zwanej „Serwis Wygrywando”, których właścicielem jest Spółka Mediaformats z siedzibą w Warszawie oraz kont Wygrywando w serwisach społecznościowych, wskazanych na stronie www.wygrywando.pl, tj. Instagram: wygrywando_official, Tiktok: wygrywando_official, Youtube: wygrywando_official, Facebook: wygrywando, w treści Regulaminu zwanych „Serwisy Społecznościowe”.

 2. Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również Laureatami w Loterii mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 3 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które, w okresie od dnia 27 listopada 2023 roku do 18 kwietnia 2025 roku (w treści Regulaminu zwanego „Okres Zgłoszeń”) korzystały z Serwisu Wygrywando. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Loterii i składać oświadczenia woli wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Korzystanie z Serwisu Wygrywando lub Serwisów Społecznościowych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 23 Regulaminu.

 3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.

 4. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii. Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia - oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

 5. Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są publikowane w okresie od 27 listopada 2023 roku do 28 maja 2025 roku w Serwisie Wygrywando, na stronach Serwisów Społecznościowych oraz emitowane podczas programu LIVE Wygrywando na kanale YouTube i zawarte w komunikacji e-mail i/lub komunikacji SMS, w Okresie Zgłoszeń. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody.

 6. Regulamin Loterii dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w biurze Organizatora w Warszawie, ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa oraz w formie elektronicznej w Serwisie Wygrywando. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości e-mail przesyłanej przez Organizatora do Uczestników i/lub w wiadomości SMS, w odpowiedzi na Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 13 i 14 Regulaminu.

 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f ogólnego rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 tj.). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Organizator: Euroloterie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, adres do korespondencji: ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, adres e-mail: iod@euroloterie.pl („Administrator”), która może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 – 29 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze Loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, dostawcy systemów IT, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.

 8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane w zakresie: numer telefonu, adres e-mail, imię w celu komunikacji z Uczestnikami, a imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia nagrody (jeżeli adres doręczenia jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL także data urodzenia i obywatelstwo), numer dowodu osobistego, ewentualnie numer konta bankowego w celu wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień Regulaminu oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, prawnie uzasadniony interes Administratora oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, prawnie uzasadniony interes Administratora oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe będą także przetwarzane dla realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją loterii (w związku z działalnością Organizatora, w szczególności wynikających z Ustawy o grach hazardowych, przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), w celu prowadzenia sprawozdawczości, prowadzenia komunikacji loteryjnej, rozpatrywania reklamacji. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane dla prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 6 lat po zakończeniu loterii (przedawnienie roszczeń). Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub jej wycofania albo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród.

 9. Uczestnicy mogą wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.

 10. Warunkiem udziału w Loterii jest dokonanie zgłoszenia (w treści Regulaminu zwanego „Zgłoszenie”) poprzez Serwis Wygrywando w Okresie Zgłoszeń, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tym Serwisie, tj. wypełnienie formularza z danymi (w szczególności: imię, numer telefonu i adres e-mail) znajdującego się w Serwisie Wygrywando (w treści Regulaminu zwanego „Formularz”). Wypełnienie Formularza w Okresie Zgłoszeń rozumiane jest jako nabycie dowodu udziału w Loterii. Udział w Loterii jest nieodpłatny. Zgłoszenia dokonuje się jednokrotnie w Okresie Trwania Loterii.

 11. Zgłoszenie do Loterii, poza wypełnieniem Formularza, wymaga złożenia następujących oświadczeń: o chęci wzięcia udziału w Loterii, o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. Powyższe oświadczenia składa się poprzez kliknięcie 3 (trzech) odrębnych check boxów znajdujących się na stronie www.wygrywando.pl. Warunkiem udziału w Loterii jest złożenie wszystkich, opisanych powyżej oświadczeń. Organizator może przewidzieć złożenie wszystkich, opisanych powyżej oświadczeń poprzez kliknięcie jednego check boxa.

 12. Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany udziałem w Loterii powinien przesłać wiadomość e-mail na adres: biuro@euroloterie.pl, o treści: „KONIEC LOTERIA WYGRYWANDO”.

 13. W odpowiedzi na Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje niezwłocznie od Organizatora wiadomość e-mail – na adres e-mail podany w Formularzu lub wiadomość SMS na numer telefonu podany w Formularzu, które zawierają indywidulany, alfanumeryczny kod rejestracyjny (w treści Regulaminu zwany: Kod), przypisany do Zgłoszenia, biorący udział w losowaniu Nagród, z zastrzeżeniem, że otrzymany przez Uczestnika Kod jest aktywny w czasie trwania Rundy, podczas której Uczestnik dokonał Zgłoszenia. W celu wzięcia udziału w kolejnych Rundach / kolejnych Losowaniach, Uczestnik powinien każdorazowo aktywować Kod w Rundzie, w której chce wziąć udział. Aktywacji Kodu dokonuje się w Serwisie Wygrywando, w sposób wskazany przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych (w treści Regulaminu zwane: „Aktywacja Kodu”). Organizator każdorazowo generuje numery aktywnych Kodów (w treści regulaminu zwane „Aktywny Kod/Aktywne Kody") także w formie papierowej.

 14. W wiadomościach, o których mowa w punkcie 13 powyżej Uczestnik otrzymuje także potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii, kto przetwarza dane osobowe i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii.

 15. Każde prawidłowe Zgłoszenie, dokonane w Okresie Zgłoszeń, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 10-11 Regulaminu, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru Zgłoszenia przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy

 16. Gra o Nagrody odbywa się w Okresie Zgłoszeń, w ramach Rund, na żywo, podczas programu LIVE Wygrywando.

 17. W Okresie Zgłoszeń, przeprowadzane są rundy (w treści Regulaminu zwane: „Runda”/„Rundy”), podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Podstawowe i mogą ubiegać się o Nagrody Dodatkowe. Organizator w Materiałach Informacyjnych, w tym w komunikacji mailowej i/lub wiadomościach SMS, ogłasza rozpoczęcie i zakończenie danej Rundy. Czas trwania danej Rundy liczy się od momentu ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia Rundy do czasu ogłoszenia przez Organizatora jej zakończenia. Rundy są przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Rundy. Informacja o liczbie Rund, czasie ich trwania oraz o liczbie i rodzaju Nagród w danej Rundzie, o jakie mogą się ubiegać Uczestnicy podczas danej Rundy jest każdorazowo podana przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

 18. Udział w danej Rundzie biorą Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia lub Aktywacji Kodu, przed jej zakończeniem, przed zakończeniem drukowania Aktywnych Losów do ostatniego Losowania, o którym mowa w § 4 pkt 19 Regulaminu. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia lub Aktywacji Kodu po terminie zakończenia danej Rundy i po zakończeniu drukowania Aktywnych Losów do ostatniego Losowania uprawnia do udziału w kolejnej, najbliższej Rundzie.

 19. W Okresie Zgłoszeń, po zakończeniu każdej z Rund, odbywają się losowania Laureatów w danej Rundzie, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane: „Losowanie/Losowania”). Losowania przeprowadzana są spośród wszystkich Aktywnych Kodów przyznanych przed rozpoczęciem danego Losowania i wydrukowanych przed rozpoczęciem danego Losowania.

 20. W grze o Nagrody Podstawowe Uczestnik, którego Kod został wyłoniony podczas Losowania, powinien nawiązać połączenie telefoniczne w czasie wskazanym przez Organizatora podczas trwania programu LIVE Wygrywando, pod numerem wskazanym przez Organizatora. Uczestnik, który nawiązał połączenie telefoniczne, o którym mowa powyżej, uzyskuje prawo do Nagrody Podstawowej przewidzianej dla danej Rundy.

 21. Gra o Nagrody Dodatkowe, o ile zostanie przeprowadzona w danej Rundzie, polega na wyborze przez Uczestnika jednego z rekwizytów (w treści Regulaminu zwanego: „Rekwizyt”/Rekwizyty), do których przyporządkowane są Nagrody Dodatkowe lub wykonaniu zadania wskazanego przez prowadzącego program LIVE Wygrywando. Liczba możliwych do wyboru Rekwizytów i rodzaj zadania do wykonania przez Uczestnika zostanie określona przez Organizatora przed rozpoczęciem gry o Nagrodę Dodatkową. Uczestnik uzyskuje prawo do takiej Nagrody Dodatkowej, jaka była przyporządkowana do wybranego przez niego Rekwizytu lub przewidziana przez Organizatora po wykonaniu zadania.

 22. W Okresie Zgłoszeń Organizator może przeprowadzić zamiast Rund lub oprócz Rund, rundy specjalne (w treści regulaminu zwane: „Runda Specjalna"/„Rundy Specjalne”), podczas których Uczestnicy ubiegają się o nagrody specjalne (w treści regulaminu zwane: „Nagroda Specjalna”/Nagrody Specjalne”). Informacja o przeprowadzeniu Rund Specjalnych, o czasie ich przeprowadzenia oraz o warunkach udziału w takich Rundach zostanie podana w Materiałach Informacyjnych. Odnośnie zasad udziału w Rundach Specjalnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 pkt 17 - 19 Regulaminu.

 23. Dodatkowym warunkiem udziału w Rundzie Specjalnej i ubiegania się o Nagrodę Specjalną jest dokonanie zakupu jednego z produktów opatrzonych logo Wygrywando, oferowanych w Serwisie Wygrywando lub jednej z oferowanych w Serwisie Wygrywando usług opatrzonych logo Wygrywando (np. nabycie treści cyfrowych niezapisanych na trwałych nośnikach) lub subskrypcja kanału YouTube Wygrywando, wraz z zamieszczeniem komentarza lub pozostawienia reakcji polubienia pod wskazanym materiałem video Wygrywando na kanale Wygrywando (w treści regulaminu zwany: „Like”) wraz z zamieszczeniem komentarza o treści wskazanej przez Organizatora (np. wpisanie Kodu). Organizator zastrzega, że Uczestnik biorąc udział w Rundzie Specjalnej może dokonać Aktywacji Kodu więcej, niż jednokrotnie, w zależności od wartości nabytego produktu lub usługi lub czasu subskrypcji lub liczby zamieszczonych Like’ów. Organizator w każdej Rundzie Specjalnej poinformuje Uczestników o liczbie możliwych do uzyskania Aktywnych Kodów odpowiadającej wartości dokonanego zakupu lub czasu subskrypcji lub liczby zamieszczonych Like’ów. W przypadku opisanym powyżej Organizator wygeneruje w formie papierowej i umieści w urnie taką liczbę Aktywnych Kodów, jaką uzyskał Uczestnik w związku z dokonanym zakupem lub czasu subskrypcji lub zamieszczonymi Like’ami.

 24. W Okresie Zgłoszeń Organizator może przeprowadzić zamiast Rund lub oprócz Rund, rundy Extra Call (w treści regulaminu zwane: „Runda Extra Call"/„Rundy Extra Call”), podczas których Uczestnicy ubiegają się o nagrody extra (w treści regulaminu zwane: „Nagroda Extra”/Nagrody Extra”). Informacja o przeprowadzeniu Rund Extra Call, o czasie ich przeprowadzenia oraz o warunkach udziału w takich Rundach zostanie podana w Materiałach Informacyjnych. Odnośnie zasad udziału w Rundach Specjalnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 pkt 17 - 19 Regulaminu. W grze o Nagrody Extra może zostać wyłączony warunek uzyskania Nagrody od nawiązania połączenia telefonicznego, o którym mowa w § 4 pkt 20 Regulaminu przez Uczestnika, którego Kod został wyłoniony podczas Losowania. W takim przypadku Organizator, podczas trwania programu LIVE Wygrywando, podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z tym Uczestnikiem. Uczestnik, który nawiązał połączenie telefoniczne, o którym mowa w § 4 pkt 20 Regulaminu lub, z którym Organizator nawiązał połączenie telefoniczne, o którym mowa powyżej, uzyskuje prawo do Nagrody Extra przewidzianej dla danej Rundy Extra Call.

 25. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, który wskazał w Formularzu. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.

 26. Wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 5, 13, 14, 17 Regulaminu, są wolne od opłat.

 27. Organizator Loterii gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2022.888 t.j.).

 28. Organizator oświadcza, iż wiadomości SMS, o których mowa w § 4 pkt 5, 13, 14, 17 Regulaminu nie są przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.

 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii zostanie dokonane przez osoby nieuprawnione.

§ 5

Obszar, na którym jest urządzana Loteria

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Loterii

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 27 listopada 2023 roku do dnia 28 maja 2025 roku.

§ 7

Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród

 1. Laureaci Nagród wyłaniani są w drodze losowania (w treści Regulaminu zwane „Losowanie”). Losowania odbywają się w Okresie Zgłoszeń, w biurze Organizatora w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 45A (02-952 Warszawa), na żywo, podczas programu LIVE Wygrywando, emitowanego w Serwisie Wygrywando lub na kanale YouTube, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy program LIVE Wygrywando, o którym mowa powyżej, będzie odbywał się poza biurem Organizatora losowanie będzie odbywało się w tym miejscu. Wobec powyższego losowanie w dniu 10 marca 2024 r. odbędzie się na terenie R.O.D. Elektron w Szczakach Mrokowskich 84 05-504 Złotokłos, a losowanie w dniu 17 marca 2024 r. odbędzie się: Trakt Lubelski 225E, 04-667 Warszawa.

 2. Wszystkie Aktywne Kody w danej Rundzie są drukowane przez Organizatora i umieszczone w urnie. Organizator przeprowadzi tyle Losowań w danej Rundzie / Rundzie Specjalnej / Rundzie Extra Call, ile Nagród jest przewidzianych w tych Rundach. Podczas każdego z Losowań Nagród przedstawiciel Organizatora losuje jeden Aktywny Kod.

 3. Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Podstawowych i Dodatkowych odbywają się w ramach każdej z Rund, spośród wszystkich Aktywnych Kodów przypisanych do dokonanych Zgłoszeń lub aktywowanych przed rozpoczęciem danego Losowania i wydrukowanych przed rozpoczęciem danego Losowania.

 4. Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Specjalnych odbywają się w ramach każdej z Rund Specjalnych, spośród wszystkich Aktywnych Kodów Uczestników, którzy spełnili warunki określone w § 4 pkt 23 Regulaminu, przypisanych do Zgłoszeń lub aktywowanych przed rozpoczęciem danego Losowania i wydrukowanych przed rozpoczęciem danego Losowania.

 5. Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Extra odbywają się w ramach każdej z Rund Extra Call, spośród wszystkich Aktywnych Kodów Uczestników przypisanych do Zgłoszeń lub aktywowanych przed rozpoczęciem danego Losowania i wydrukowanych przed rozpoczęciem danego Losowania.

 6. Nagroda Podstawowa zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Kod został wyłoniony podczas Losowania w Rundzie i, który oglądając program LIVE Wygrywando zadzwonił na podany przez Organizatora numer telefonu w czasie wskazanym przez Organizatora, a jego numer telefonu jest zgodny z numerem podanym w Formularzu. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody Podstawowej nie zadzwoni w czasie zakreślonym powyżej, Organizator ponawia procedurę Losowania, w celu wyłonienia kolejnego Laureata nie więcej niż dziesięciokrotnie.

 7. Przyznawanie Nagród Dodatkowych odbywa się w trakcie trwania Rund. Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Kod został wyłoniony podczas Losowania, nawiązał połączenie telefoniczne, o którym mowa w § 7 pkt 6 Regulaminu i biorąc udział w programie LIVE Wygrywando i wybrał Rekwizyt, do którego była przyporządkowana Nagroda Dodatkowa lub wykonał zadanie wskazane przez Organizatora.

 8. Przyznawanie Nagród Specjalnych odbywa się w trakcie trwania Rund Specjalnych. Nagroda Specjalna zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Kod został wyłoniony podczas Losowania i, który oglądając program LIVE Wygrywando, nawiązał połączenie telefoniczne, o którym mowa w § 7 pkt 6 Regulaminu, a jego numer telefonu jest zgodny z numerem podanym w Formularzu. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody Specjalnej nie zadzwoni w czasie zakreślonym powyżej, Organizator ponawia procedurę Losowania, w celu wyłonienia kolejnego Laureata tej Nagrody nie więcej niż dziesięciokrotnie.

 9. Przyznawanie Nagród Extra odbywa się w ramach Rund Extra Call. Nagroda Extra zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Kod został wyłoniony podczas Losowania i, który oglądając program LIVE Wygrywando, nawiązał połączenie telefoniczne, o którym mowa w § 7 pkt 6 Regulaminu, a jego numer telefonu jest zgodny z numerem podanym w Formularzu albo odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody Specjalnej nie zadzwoni w czasie zakreślonym powyżej lub nie odbierze połączenia telefonicznego inicjowanego przez Organizatora, Organizator ponawia procedurę Losowania, w celu wyłonienia kolejnego Laureata tej Nagrody nie więcej niż dziesięciokrotnie.

 10. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu, który wskazał w Formularzu.

 11. Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 22 kwietnia 2025 roku. W przypadku, gdy, do dnia 22 kwietnia 2025 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda ta pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 12. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem została osoba, o której mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu, traci ona prawo do Nagrody, a Organizator ponawia procedurę Losowania, w celu wyłonienia kolejnego Laureata.

 13. Aktualna informacja o Laureatach Nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w biurze Organizatora: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania informacji o Laureatach Nagród w Serwisie Wygrywando i na stronie: www.wygrywando.pl przez cały Okres Zgłoszeń, nie dłużej niż do dnia 28 maja 2025 roku. Na liście publikowane będzie imię Laureata Nagrody oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody.

 14. Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Nagród Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

§ 8

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 tj.).

§ 9

Sposób i termin ogłaszania wyników

 1. O uzyskaniu Nagród oraz sposobie ich odbioru Nagrody, Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, który dany Laureat wskazał w Formularzu, nie później, niż w drugim dniu roboczym następującym po dniu uzyskania Nagrody.

 2. Przedstawiciel Organizatora podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się komunikatu, że użytkownik nie odbiera połączeń z numerów zastrzeżonych).

 3. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody, Nagroda pozostaje w rękach Organizatora.

 4. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody powinien podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer PESEL. Laureaci Nagród zobowiązani są złożyć oświadczenie, że nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu.

 5. Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami Nagród są nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie Laureata danej Nagrody udostępnione w biurze Organizatora: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 28 maja 2025 roku. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.

 6. W trakcie rozmowy, Laureat może złożyć również oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną.

 7. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1-3 Regulaminu. Podstawą roszczenia o wydanie Nagrody jest wyłącznie wynik losowania.

§ 10

Miejsce i termin wydawania wygranych.

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazane / wskazany przez niego w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1- 2 Regulaminu, w terminie do 29 kwietnia 2025 roku. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy dany Laureat nie wskaże rachunku bankowego i Nagroda pieniężna zostanie przekazana przekazem pocztowym, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych. Koszt przekazu pocztowego zostanie potrącony z kwoty Nagrody należnej danemu Laureatowi.

 2. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów pocztą kurierską, na adres Laureata wskazany przez niego w Formularzu i potwierdzony w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1-2 Regulaminu, w terminie do 29 kwietnia 2025 roku.

 3. Wydanie Nagród zostanie zakończone do 29 kwietnia 2025 roku. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 4. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

§ 11

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres biura Organizatora: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@euroloterie.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, nazwy loterii oraz treści żądania (opis reklamacji i jej szczegółowe uzasadnienie) i numeru telefonu, który Uczestnik wskazał w Formularzu lub adresu elektronicznego Uczestnika do komunikacji, w przypadku reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 14 maja 2025 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej data wpływu reklamacji na pocztę elektroniczną Organizatora

 2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 3. W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 28 maja 2025 roku.

 4. Regulamin Loterii dostępny jest w biurze Organizatora: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie www.wygrywando.pl, w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres biura Organizatora: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A, (z dopiskiem: „REGULAMIN LOTERIA WYGRYWANDO”).

 5. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 tj.).

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

§ 12

Wartość puli nagród.

 1. W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (w treści Regulaminu zwane: „Nagroda / Nagrody”):

  1. nagrody podstawowe (w treści Regulaminu zwane: „Nagroda Podstawowa/ Nagrody Podstawowe”),

  2. nagrody dodatkowe (w treści Regulaminu zwane: „Nagroda Dodatkowa/ Nagrody Dodatkowe”),

  3. nagrody specjalne (w treści Regulaminu zwane: „Nagroda Specjalna/ Nagrody Specjalne”),

  4. nagrody extra (w treści Regulaminu zwane: „Nagroda Extra/ Nagrody Extra”).

 1. Nagrody Podstawowe stanowią nagrody pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto każda, albo nagrody rzeczowe (np. e-booki, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD), o wartości nie mniejszej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto każda albo nagrody rzeczowe ze świadczeniem pieniężnym o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.533,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote) brutto każda.

 2. Nagrody Dodatkowe stanowią nagrody pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto każda, albo nagrody rzeczowe (np. e-booki, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD), o wartości nie mniejszej niż 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto każda albo nagrody rzeczowe ze świadczeniem pieniężnym o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.533,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote) brutto każda.

 3. Nagrody Specjalne stanowią nagrody pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 100 zł (sto złotych) brutto każda, albo nagrody rzeczowe (np. e-booki, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD), o wartości nie mniejszej niż 100,00 (sto złotych) brutto każda albo nagrody rzeczowe ze świadczeniem pieniężnym o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.533,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote) brutto każda.

 4. Nagrody Extra stanowią nagrody pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 100 zł (sto złotych) brutto każda, albo nagrody rzeczowe (np. e-booki, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD), o wartości nie mniejszej niż 100,00 (sto złotych) brutto każda albo nagrody rzeczowe ze świadczeniem pieniężnym o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.533,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote) brutto każda.

 5. Organizator ustalając liczbę Rund (Podstawowych, Specjalnych,) i przyporządkowując Nagrody do poszczególnych Rund (Podstawowych, Specjalnych) każdorazowo ustali pulę Nagród dla poszczególnych Rund (Podstawowych, Specjalnych) z uwzględnieniem wysokości puli Nagród w Loterii, tj. w taki sposób, aby wartość przyznanych Nagród we wszystkich Rundach (Podstawowych, Dodatkowych, Specjalnych) w okresie trwania Loterii nie przekroczyła maksymalnej puli Nagród.

 6. Łączna pula Nagród wynosi 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto.

 1. Laureat nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Oni już wygrali!
1
13.12.2023 Kod:OKEJ-2
iPhone 15 | Paweł
2
13.12.2023 Kod:BUZIAK-59
Xbox | Ela
3
13.12.2023 Kod:HALO-35
Suszarka Dyson | Ewelina
4
13.12.2023 Kod:OKEJ-45
Projektor LED | Hubert
5
13.12.2023 Kod:SPOKO-84
PS4 | Tadeusz
6
04.01.2024 Kod:LOS-114
drukarka | Dawid D.
7
04.01.2024 Kod:SPOKO-163
konsola do gier | Agata
8
04.01.2024 Kod:HALO-171
oczyszczacz pow. Dyson | Dawid M.
9
19.01.2024 Kod:GIT-59
Rzutki + lornetka | Marek
10
19.01.2024 Kod:MEGA-168
Alkomat + ogórki kiszone | Marek
11
19.01.2024 Kod:FART-64
Maszyna do
 waty cukrowej
 + cukier | Łukasz
12
19.01.2024 Kod:PROSTE-183
Apple watch + jabłka | Mateusz
13
19.01.2024 Kod:LOVE-183
Maszyna
 do Popcornu + popcorn | Ewa
14
19.01.2024 Kod:LOS-149
macbook + sok jabłkowy | Mateusz
15
08.02.2024 Kod:GRATIS-183
torba + butelka +200zł | Justyna
16
08.02.2024 Kod:GIT-137
słuchawki + opaska na oczka +300zł | Tomasz
17
08.02.2024 Kod:MEGA-168
głośnik + baletki +300zł | Marek
18
22.02.2024 Kod:CZAD-108
hulajnoga + ochraniacz na zęby | Grzegorz
19
22.02.2024 Kod:BUZIAK-164
toster + chleb tostowy | Rafał
20
22.02.2024 Kod:FART-63
ekspres
 ciśnieniowy + kubek | Anna
21
22.02.2024 Kod:FAJNIE-145
nutribullet + 1kg owoców | Oskar
22
22.02.2024 Kod:GRATIS-166
lodówka turystyczna + zapas napojów | Maciek
23
06.03.2024 Kod:CZAD-60
konsola | Daniel
24
06.03.2024 Kod:LOVE-90
swatch | Michał
25
06.03.2024 Kod:GIT-58
lampka | Michał
26
06.03.2024 Kod:ZIMA-122
odkurzacz | Andrzej
27
06.03.2024 Kod:GRATIS-209
frytkownica | Julian
28
18.03.2024 Kod:OKEJ-2188
Zegarek | Roksana
29
18.03.2024 Kod:PROSTE-1162
Torebka | Oliwia
30
18.03.2024 Kod:FREE-2225
Dyson | Klaudia
Kup dostęp do platformy VOD
 z inspiracjami Sylwii Bomby i Grega Collinsa
 i zagraj o PRZYCZEPĘ i 30 EXTRA NAGRÓD!
Sylwia Bomba i Greg Collins to wyjątkowe osobistości świata showbiznesu, które mieliście okazję już poznać podczas jednej
z zabaw Wygrywando.
Tym razem ta wyjątkowa para ma dla Was coś niezwykłego - opracowali we współpracy z profesjonalnym coachem szereg materiałów video, które są pełne merytorycznych treści z zakresu motywacji i pracy nad sobą.
Każdy, kto kupi wybrany dostęp do platformy VOD Sylwii i Grega, zagra o spektakularną nagrodę główną - przyczepę Hobby PRESTIGE 560 FC i 30 fantastycznych nagród idealnych na wiosenno - letni sezon. NO I NAJWAŻNIEJSZE! Jeśli graliście już wcześniej o nagrody od Sylwii i Grega w Wygrywando - Wasze losy podwoimy na dzień dobry w TEJ zabawie!
Szczegóły po kliknięciu poniżej:
SPRAWDŹ TUTAJ
Kupując otrzymasz
KOD
do losowania w rundzie

specjalnej WYGRAJ i PRZETRWAJ
Od wielu lat zajmuje się budowaniem świadomości i przekazywaniem kompetencji w temacie survivalu. Razem z Partyzantami Lubelszczyzny przeszkoliłem setki osób i teamów rozszerzając im perspektywy tajników przetrwania począwszy od sposobów radzenia sobie z ekstremalnie niskimi temperaturami po smażenie żywności bez użycia naczyń. Od lat uczę jak pozyskiwać wodę i uzdatniać ją do picia, jak wytworzyć ogień nieoczywistymi metodami oraz jak zbudować schronienie mając do dyspozycji tylko las. Te wszystkie doświadczenia i umiejętności spisałem w postaci poradnika. Pełna wersja książki oraz ebooka już niebawem w sprzedaży, teraz daje Ci przedsmak tego czym chce się podzielić.
KUP za 20 zł
Regulamin sklepu WYGRYWANDO
RoweLover się kręci!
Wygrywando odpowiada też za realizację loterii Rowelover, w której możecie wygrać jednoślad z najwyższej półki i 10 000 zł w gotówce! Akcję realizujemy we współpracy z Maciejem Ścierskim z MŚ Cycling i sklepem sprint-rowery.pl! Zabawa trwa do 31 grudnia 2023 r., a już 4 stycznia 2024r. o 17:00 na kanale YT Wygrywando wylosujemy kogoś, kto wjedzie w nowy sezon na wypasionym sprzęcie :) Aby zagrać w Rowelover wystarczy kupić jeden z profesjonalnych produktów od MŚ Cycling lub objęte promocją gadżety "Podoba się dla mnie" od sprint-rowery.pl! Szczegóły na www.rowelover.pl
WSPÓŁPRACA
Chcesz nas zaprosić na swój kanał i rozruszać swoich fanów? Dawaj! Rozdamy im coś wyjątkowego! Planujesz akcję promocyjną, która ma być angażująca dla Twoich Widzów czy Klientów? Odezwij się, a zaproponujemy Ci nieszablonowe i dopasowane pomysły!
W KONTAKCIE
Grasz w WYGRYWANDO
i masz pytania?
DAWAJ TU:
Chcesz współpracować
z WYGRYWANDO?
DAWAJ TU:
ARCHIWUM
Oj działo się, działo...
suntago Gorące emocje towarzyszyły nam przy wspólnej akcji Suntago, Radia ESKA i Wygrywando – było nie tylko upalnie, ale też mokro i zabawnie! Kręciliśmy kołem, losowaliśmy kasę, vouchery do Suntago, bujaliśmy się przy pozytywnych dźwiękach Radia ESKA i przybijaliśmy piątki z DJ-ami!

Poniżej nasi laureaci a obok filmik, na którym to wszystko uchwyciliśmy

Vouchery wygrali: Kinga, Walentyna, Adrian, Krystian, Julita, Norbert, Beata, Iga a 10 000 zł wygrał Adam z Warszawy.
suntago